Arbetsmiljö - Grundkurs

Arbetsmiljö - Grundkurs

Arbetsmiljö | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Medarbetarskap | 3 timmar och 4 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Arbetsmiljö - Grundkurs riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och behöver kunskap om hur din verksamhet ska arbeta för att följa Arbetsmiljölagens krav på en trygg arbetsplats. Utbildningen berör såväl fysiska som psykosociala aspekter av hur du skapar en säker arbetsmiljö med tydliga rutiner och en välinformerad, kompetensutbildad organisation.

Genom att implementera Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) i det dagliga arbetet samverkar den goda arbetsmiljön med verksamhetsutvecklingen och skapar tydlighet, handlingskraft och säkerhet i organisationen. Du får lära dig om hur medarbetarnas hälsa kan förbättras genom medvetet ergonomiarbete, vilka risker som finns vid ensamarbete och hur de kan åtgärdas samt hur ansvarsfördelningen ser ut vid arbetsanpassning och rehabiliteringsfrågor.

Utbildningen rustar dig med kunskaper om modern krishantering och ger råd kring hur du som arbetsgivare bör agera mot och förebygga kränkande särbehandling och diskriminering samt förekomst av hot och våld på arbetsplatsen. Under utbildningen får du ta del av praktiska case och övningar för att lära dig att hantera situationer som kan uppstå på din arbetsplats.

Innehåll

 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifter
 • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Samverkan för god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
 • Arbetsgivarens ansvar, medarbetarens uppgifter och skyddsombudets uppdrag
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Ekonomiska aspekter av ohälsa i arbetslivet
 • Kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen och Diskrimineringsgrunderna
 • Risker och åtgärder vid ensamarbete
 • Hot och våld på arbetsplatsen
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Krishantering förr och nu

Delmoment

0. Introduktion till kursen Arbetsmiljö - Grundkurs

Utbildare Linda Orlöf Juhlin presenterar kursens innehåll, upplägg och syfte.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

1. Vad är arbetsmiljö?

I delmomentet förklarar Linda vad arbetsmiljö innebär.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

2. Arbetsmiljölagstiftning

I delmomentet går Linda igenom arbetsmiljölagstiftningen.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

3. Arbetsmiljölagens syfte och beskaffenhet

I delmomentet förklarar Linda Arbetsmiljölagens syfte och beskaffenhet.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

4. Arbetsmiljölagen - Ansvar och uppgiftsfördelning

I delmomentet går Linda igenom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

5. Arbetsmiljölagen - Samordning

I delmomentet går Linda igenom samordningsansvar, vad som gäller vid inhyrd arbetskraft samt vid flera verksamheter på ett gemensamt arbetsställe.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

6. Arbetsmiljölagen - Skyddsombud och samverkan

I delmomentet går Linda igenom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

7. Arbetsmiljölagen - Minderåriga

I delmomentet tar Linda upp vad som gäller för minderåriga arbetstagare.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

8. Arbetsmiljölagen - Tillsyn, tillbud och olyckor

I delmomentet förklarar Linda skillnaden mellan tillbud och olyckor och hur tillsyn går till.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

9. Arbetsmiljölagen - Påföljder

I delmomentet förklarar Linda vilka påföljderna kan bli vid brott mot arbetsmiljölagen.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

10. Systematiskt arbetsmiljöarbete

I delmomentet går Linda igenom SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

11. Praktiskt case - Medarbetare använder inte skyddsutrustning

I delmomentet får du ta del av ett praktiskt case rörande om en medarbetare inte använder skyddsutrustning.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

12. Praktiskt case - Felaktig rapportering av olycksfall i arbetet

I delmomentet får du ta del av ett praktiskt case rörande felaktig olycksfallsrapportering.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

13. Övning - Träna på att hitta information

I delmomentet får du ta del av en informationsövning.

Utbildare: Linda Orlöf Juhlin
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

14. Arbetsmiljö och ekonomi

I delmomentet går Lennart Sohlberg igenom hälsoekonomiska beräkningar.

Utbildare: Lennart Sohlberg
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

15. Belastningsergonomi del 1

I delmomentet går Ulrika N. Persson igenom vikten av att arbeta med ergonomi. Lennart Sohlberg berör de hälsoekonomiska aspekterna.

Utbildare: Ulrika N. Persson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

16. Belastningsergonomi del 2

I delmomentet fortsätter Ulrika att gå igenom föreskrifterna för ergonomi.

Utbildare: Ulrika N. Persson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

17. Belastningsergonomi del 3

I delmomentet fokuserar Ulrika på systematiskt arbetsmiljöarbete och informerar om riskfyllda moment.

Utbildare: Ulrika N. Persson
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

18. Övning - Träna på riskbedömning och handlingsplan

I delmomentet får du ta del av en analys- och åtgärdsövning.

Utbildare: Ulrika N. Persson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

19. Organisatorisk och social arbetsmiljö

I delmomentet förklarar beteendevetare Maria Lindblad vad organisatorisk och social arbetsmiljö innebär.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

20. Övning - Träna på att riskbedöma organisatorisk och social arbetsmiljö

I delmomentet får du ta del av en övning i riskbedömning.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

21. Praktiskt case - Medarbetarna upplever hög stress och lågt förtroende för chefen

I delmomentet får du ta del av ett praktiskt case rörande om medarbetarna känner sig mycket stressade och saknar tillit för chefen.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

22. Praktiskt case - En medarbetare har svårt att samarbeta vilket påverkar arbetsklimatet

I delmomentet får du ta del av ett praktiskt case rörande om en medarbetare har samarbetssvårigheter.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

23. Arbetsanpassning och rehabilitering

I delmomentet förklarar Maria vilket ansvar och vilka regler som gäller vid arbetsanpassning och rehabilitering.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

24. Praktiskt case - Hur hantera förlängd långtidssjukskrivning?

I delmomentet får du ta del av ett praktiskt case rörande förlängd långtidssjukskrivning.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

25. Praktiskt case - En medarbetare visar tecken på missbruk

I delmomentet får du ta del av ett praktiskt case rörande missbruksproblematik på arbetsplatsen.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

26. Övning - Analysera sjukfrånvarostatistik

I delmomentet får du ta del av en analysövning.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

27. EnsamarbeteProva!

I delmomentet går Maria igenom vad som gäller vid ensamarbete och ger tips på rutiner som ökar säkerheten.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

28. Kränkande särbehandling, konflikter och diskriminering

I delmomentet fokuserar beteendevetare Per Larsson på hur gemenskap, utfrysning och mobbning påverkar en arbetsplats. Per går även igenom Diskrimineringslagen.

Utbildare: Per Larsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

29. Våld och hot

I delmomentet går Per igenom råd för hur chefer kan hantera våld och hot på arbetsplatsen.

Utbildare: Per Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

30. Första hjälpen och krisstöd

I delmomentet ger Per råd kring hur chefer bör agera i krissituationer och förklarar hur krishantering har förändrats över tid.

Utbildare: Per Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

31. Övning - Gå igenom policys och rutiner

I delmomentet får du ta del av en övning avseende rutiner.

Utbildare: Per Larsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

32. Övning - Träna på att riskbedöma organisatorisk och social arbetsmiljö

I delmomentet får du ta del av en övning i riskbedömning.

Utbildare: Maria Lindblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 4 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsmiljö - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsmiljö - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsmiljö - Grundkurs 281 1 2700.0 Lägg i varukorg

Kontakt