Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser

Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser

Juridik | 2 timmar och 20 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen behandlar de särskilda frågor som berör advokaters rådgivning vid företagsöverlåtelser, såsom hur ett effektivt sekretessavtal bör utformas, i vilken utsträckning avtal om exklusivitet är effektiva och vilka påföljder som kan aktualiseras vid avbrutna förhandlingar. Vidare behandlas ansvarsfrågor som advokater bör vara särskilt uppmärksamma mot, vilka element som omfattar det typiska överlåtelseavtalet och hur det bör tolkas samt i vilken utsträckning köplagen och annan supplerande rätt kan och bör avtalas bort.

Innehåll

  • Sekretessavtal
  • Exklusivitetsavtal
  • Ansvar vid avbrutna förhandlingar
  • Ansvarsfrågor vid rådgivning
  • Överlåtelseavtalet och dess element
  • Tolkning av överlåtelseavtal
  • Överlåtelseavtalet i ljuset av köplagen och annan supplerande rätt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser

Utbildare Axel Calissendorff presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 20 minuter)

1. Inledande dokumentation, sekretessavtal och exklusivitetProva!

Delmomentet berör utformning och omfattning av sekretess- och exklusivitetsavtal. Momentet behandlar även frågan om eventuellt ansvar för avbrutna förhandlingar.

Utbildare: Axel Calissendorff
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 20 minuter)

2. Ansvarsfrågor vid rådgivning, särskilt i ljuset av Due Diligence och företagsöverlåtelser 1

I det första av två delmoment om ansvarsfrågor vid rådgivning berörs ansvarsfrågor som aktualiseras vid advokaters rådgivning vid företagsöverlåtelser. Bland annat adresseras frågor om metodansvar, pedagogiskt ansvar och särskild omsorgsplikt vid beskrivning av rättsläge.

Utbildare: Axel Calissendorff
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 20 minuter)

3. Ansvarsfrågor vid rådgivning, särskilt i ljuset av Due Diligence och företagsöverlåtelser 2

I det andra av två delmoment om ansvarsfrågor vid rådgivning berörs ansvarsfrågor som aktualiseras vid advokaters rådgivning vid företagsöverlåtelser. Bland annat adresseras frågor om friskrivning från egen vårdslöshet, ansvarsfriskrivningar, beloppsbegränsningar och ansvar i förhållande till tredje part.

Utbildare: Axel Calissendorff
Längd: 28 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 20 minuter)

4. Överlåtelseavtalet

Delmomentet berör generella frågor om överlåtelseavtalet vid företagsöverlåtelse och den tilltagande detaljreglering som kommit att prägla detta. Bland annat adresseras garantikatalogens olika element, oklarhetsregelns betydelse samt de eventuella konsekvenser ett användande av anglosaxiska avtalstermer och boilerplates kan komma att få vid avtalstolkning.

Utbildare: Axel Calissendorff
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 20 minuter)

5. Överlåtelseavtalet - Köplagen - Del 1

I det första av två delmoment om överlåtelseavtalet och köplagen berörs 17 – 20 §§ köplagen och dess inverkan på företagsöverlåtelser i stort.

Utbildare: Axel Calissendorff
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 20 minuter)

6. Överlåtelseavtalet - Köplagen - Del 2

I det andra av två delmoment om överlåtelseavtalet och köplagen fördjupas diskussionen om köplagens inverkan på företagsöverlåtelser. Vidare adresseras frågor om rådighetsfel samt eventuell bortskrivning av köplagen och annan supplerande rätt, särskilt vad gäller överlåtelseavtalets ansvars- och påföljdsbegränsningar samt entire agreement-klausuler.

Utbildare: Axel Calissendorff
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 20 minuter)

7. Summering av kursen

Utbildaren summerar lärdomar kring företagsöverlåtelser och ger dig några personliga råd.

Utbildare: Axel Calissendorff
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 20 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser 183 1 2700.0 Lägg i varukorg

Kontakt