Att möta starka känslor hos barn och förbättra impulskontroll - Utbildning online

Att möta starka känslor hos barn och förbättra impulskontroll - Utbildning online

Skola och pedagogik | 1 timme och 16 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I denna utbildning utforskas olika aspekter av emotionell utveckling och impulskontroll hos barn, med fokus på att förstå och hantera känslor på ett konstruktivt sätt.

Genom en kombination av teori, praktiska övningar, och användning av fiktiva karaktärer samt konkreta verktyg som Känslokartan, syftar utbildningen till att ge deltagarna kunskap och strategier för att hjälpa barn att identifiera, uttrycka och hantera sina känslor.

Utbildningen betonar vikten av självkännedom, empati och det främjande förhållningssättet för att stötta barns emotionella välbefinnande och sociala kompetens.

Publicerad: 2024-03-22

Innehåll

  • Förståelse för emotionell utveckling
  • Betydelsen av impulskontroll
  • Det främjande förhållningssättet
  • Kommunikation och bekräftelse
  • Användning av fiktiva karaktärer och andra verktyg
  • Att möta och hantera känslor i praktiken
  • De vuxnas viktiga roll
  • Praktiska övningar och lekar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att möta starka känslor hos barn och förbättra impulskontroll

Utbildare Maria-Pia Gottberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

1. Vad är egentligen en känsla?Prova!

Detta delmoment utforskar definitionen och naturen av känslor, deras fysiska manifestationer i kroppen, skillnaden mellan känslor och sinnestillstånd, samt hur våra känslor kan vara både medfödda och inlärda. Maria-Pia delar personliga insikter och exempel för att illustrera hur känslor fungerar och påverkar oss, med ett särskilt fokus på vikten av att kunna identifiera och hantera sina känslor för bättre impulskontroll.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

2. Affektteorin och grundkänslorna

I detta delmoment utforskas affektteorin, som introducerades av forskaren Sylvain Tomkins, och beskriver hur grundläggande medfödda känslor kategoriseras i positiva, neutrala, och negativa affekter, vilka är centrala i mänsklig kommunikation och relationer. Tonvikten ligger på skamkänslans roll som en social regleringsmekanism, och hur surhet och lugn kan påverka individers beteende och interaktioner.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

3. Ilska och aggression

I detta delmoment diskuteras ilska och aggression, där ilska betraktas som en grundläggande affekt och aggression som det observerbara beteendet. Det framhålls att ilska ofta kan vara en sekundär känsla som döljer primära känslor som rädsla eller skam, och att den fungerar som en stark drivkraft och kommunikationsform.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

4. Främjande förhållningssätt del 1

I detta delmoment undersöks betydelsen av det främjande förhållningssättet, med särskild vikt vid hur icke-verbal kommunikation och personlig självreglering kan påverka och förbättra interaktioner med barn i affekt. Det betonas hur viktigt det är att vara medveten om och kunna kontrollera sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck, och röstläge för att effektivt kunna ge stöd och vara en stabiliserande kraft för andra.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

5. Främjande förhållningssätt del 2

I detta delmoment introduceras det främjande förhållningssättet med fokus på att bekräfta och sätta ord på känslor utan att värdera dem som bra eller dåliga. Modellen handlar om att först beskriva vad som ses och hörs, följt av att dela sin tolkning med barnet för att stämma av om den stämmer, och avslutas med att uttrycka stöd och närvaro och att visa öppenhet för barnets behov och känslor.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

6. Det emotionella språket

Detta delmoment tar upp utvecklingen av barns emotionella språk och hur vi kan använda denna kunskap i kommunikation med barn i affekt. Här får du strategier för effektiv kommunikation och hur du kan erbjuda stöd till barn i affekt, utan att överväldiga dem med verbal kommunikation.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

7. Impulskontroll - Marshmallowtestet

I detta delmoment utforskas impulskontrollens roll i barns utveckling, med utgångspunkt i det berömda "Marshmallowtestet" utfört av forskaren Walter Mischel på 1960-talet. Studien visade att barn som kunde motstå frestelsen att äta en marshmallow för att senare få två, tenderade att ha bättre betyg, bättre sociala relationer och bättre psykisk hälsa som vuxna. Forskningen visar hur viktigt det är för barn att utveckla strategier för impulskontroll och hur detta påverkar hur det kan gå för dem senare i livet.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

8. Impulskontroll - Heta och kalla systemet

I detta delmoment granskas impulskontrollens betydelse ytterligare genom Walter Mischels bok "Marshmallowtestet: Konsten att bemästra självkontroll", där impulskontroll framställs som en avgörande faktor för framgång. Här får du lära känna Mischels modell om hjärnans ”heta och kalla system”, där det heta systemet är kopplat till impulsiva reaktioner och det kalla systemet till exekutiva funktioner som reglerar beteenden och tankar. Kunskapen betonar vikten av att utveckla barns förmåga till självreglering och impulskontroll för att stödja ett hållbart och långsiktigt välmående.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

9. Hur stärks impulskontrollen

I detta delmoment fokuseras det på praktiska metoder för att arbeta med impulskontroll hos barn, en kompetens som dagligen tränas i förskola och skola genom olika vardagliga aktiviteter. Att lära barn att identifiera och uttrycka känslor, önskningar och besvikelser bidrar till utvecklingen av impulskontroll. Strategier som att sätta ord på känslor, utforska kroppsliga förnimmelser, avleda sin uppmärksamhet, och att kunna söka tröst nämns som effektiva metoder för att stärka barns självreglering.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

10. Genom att dramatisera kan vi avdramatisera känslor

I detta avsnitt presenteras konkreta strategier och lekar för att arbeta med barns impulskontroll och känslomässig förståelse. Genom att dramatisera och utforska känslor i lekfulla övningar kan barn bli mindre rädda för sina känslor och i stället lära sig att förstå och hantera dem bättre.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

11. Känslokartan

I detta delmoment utforskas betydelsen av att dramatisera och avdramatisera känslor genom lekar och övningar, samt användningen av fiktiva karaktärer och konkreta verktyg som ”Känslokartan” för att stötta barns emotionella utveckling. Det betonas hur sådana aktiviteter kan minska barns rädsla för de egna känslorna, öka självkännedom och erbjuda barn konkreta strategier för att hantera känslor på ett konstruktivt sätt.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

12. Sammanfattning

I det avslutande delmomentet sammanfattar utbildaren kursen.

Utbildare: Maria-Pia Gottberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att möta starka känslor hos barn och förbättra impulskontroll och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att möta starka känslor hos barn och förbättra impulskontroll måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att möta starka känslor hos barn och förbättra impulskontroll 1144 1 1995 Lägg i varukorg

Kontakt