Miljöbalken och miljöprövning - Utbildning online

Miljöbalken och miljöprövning - Utbildning online

Juridik | Offentlig sektor | 4 timmar och 2 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på Miljöbalken och Miljöprövning genom denna online kurs. Påbörja din utbildning online redan idag.

Utbildningen ger en allmän introduktion till miljöbalken och dess bestämmelser som är särskilt väsentliga för miljöprövningen av olika typer av verksamheter. En väl avvägd och faktabaserad miljöprövning förutsätter god förståelse för hur miljöbalkens olika bestämmelser samverkar eller motverkar. Utbildningen betonar vikten av helhetskunskap. Inte minst gäller det att förstå samband och bryggor mellan miljöbalken med dess förordningar och angränsande regelverk, såsom plan- och bygglagen och andra typer av bestämmelser kopplade till fysisk planering, Sevesolagen samt andra relevanta bestämmelser.

Relevanta nyckelord:Miljökonsekvensbeskrivning, Tillståndsprövning, Miljöpåverkan, Hänsynsregler, Miljökrav, Miljöbedömning, Tillsyn, Handläggningsprocess

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Tidsperspektivet
 • Miljöskyddets historia
 • Att starta ett ärende
 • Miljöbalken lever genom aktiva myndigheter
 • Allmänna bestämmelser och allmänna hänsynsregler
 • Exempel ur verkligheten
 • Miljökvalitetsnormer och miljöprövning
 • Specifika miljöbedömningar
 • Naturvård i all prövning
 • Viktiga prövningsbestämmelser
 • Andra sorters prövningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Miljöbalken och miljöprövning

I detta och det följande delmomentet förklarar Margaretha hur viktigt det är att förstå miljöbalken som ett enhetligt regelverk och om vilken sorts rättsnormer som konstituerar detsamma.

Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

1. Utbildningens innehåll

I delmomentet fortsätter Margaretha att presentera kursens innehåll.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

2. TidsperspektivetProva!

I delmomentet lyfter Margaretha frågor kring vad vi lämnar efter oss långsiktigt.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

3. Miljöskyddets historia

I delmomentet berör Margaretha miljöskyddets historia.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

4. Att starta ett ärende

I detta och det följande delmomentet går Margaretha igenom ärendets livslängd från start till mål, hur strategier har betydelse samt om vikten av bra samråd och om att parter måste vara aktiva.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

5. Miljöbalken lever genom aktiva myndigheter

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom myndigheternas roll.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

6. Allmänna bestämmelser - Introduktion

I detta och de följande sex delmomenten går Margaretha igenom allmänna bestämmelser och allmänna hänsynsregler.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

7. Allmänna bestämmelser - Kapitel 2

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom allmänna bestämmelser och allmänna hänsynsregler.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

8. Allmänna bestämmelser - Kapitel 2, paragraf 2 om kunskapskravet

I delmomentet berör Margaretha kunskapskravet i de allmänna bestämmelserna.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

9. Allmänna bestämmelser - Bevisbörda och kontroll

I delmomentet tar Margaretha upp bevisbörda och kontroll enligt de allmänna bestämmelserna.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

10. Allmänna bestämmelser - Kapitel 2, paragraf 3 Försiktighetsmått del 1

I delmomentet berör Margaretha försiktighetsmått i enlighet med de allmänna bestämmelserna.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

11. Allmänna bestämmelser - Kapitel 2, paragraf 3 Försiktighetsmått del 2

I delmomentet berör Margaretha ytterligare försiktighetsmått i enlighet med de allmänna bestämmelserna.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

12. Allmänna bestämmelser - Kapitel 2, paragraf 6 Platsval samt Kapitel 3 och 4

I delmomentet berör Margaretha platsval i enlighet med de allmänna bestämmelserna.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

13. Allmänna bestämmelser - Kapitel 2, paragraf 7 Skälighetsbedömning

I delmomentet tar Margaretha upp allmänna och enskilda intressen samt den viktiga proportionalitetsavvägningen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

14. Allmänna bestämmelser - Hur aktualiseras kapitel 2 miljöbalken vid prövning?

I detta och de två följande delmomenten tar Margaretha upp själva prövningen och hur bestämmelserna kommer in vid verkliga miljöproblem. Hon berör även att finna vägar att adressera miljöproblem med hjälp av lagar.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

15. Exempel ur verkligheten - Stora miljöproblem kan utlösa miljöprövning

I delmomentet ger Margaretha exempel ur verkligheten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

16. Exempel ur verkligheten - Ett avlopp mot Hanöbukten

I delmomentet ger Margaretha exempel ur verkligheten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

17. Miljökvalitetsnormer och miljöprövning - Introduktion

I detta och de följande två delmomenten går Margaretha igenom miljökvalitetsnormer, om normernas konstruktion och möjligheten att bryta sig ut samt att beslutade miljökvalitetsnormer alltid gäller.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

18. Miljökvalitetsnormer och miljöprövning - Kapitel 5

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom miljökvalitetsnormer.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

19. Miljökvalitetsnormer och miljöprövning - MKN-vatten i rättspraxis och verklighet

I delmomentet tar Margaretha upp frågor avseende MKN-vatten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

20. Specifika miljöbedömningar - Kapitel 6 om strategiska och specifika miljöbedömningar

I detta och det följande delmomentet förklarar Margaretha hur det går till att bedöma miljökonsekvenser, direktiv, betydande och icke-betydande miljöpåverkan samt att beskriva och analysera.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

21. Specifika miljöbedömningar - Kapitel 6, paragraf 35 MKB vid specifik miljöbedömning

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom specifik miljöbedömning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

22. Naturvård i all prövning - Introduktion

I detta och de två följande delmomenten går Margaretha igenom naturvård och hur viktigt det är i all prövning. Hon tar även upp strandskydd och Natura 2000.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

23. Naturvård i all prövning - Kapitel 7 om strandskydd

I delmomentet tar Margaretha upp strandskydd.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

24. Naturvård i all prövning - Kapitel 7 och 8

I delmomentet går Margaretha igenom ytterligare aspekter kring naturvård.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

25. Viktiga prövningsbestämmelser - Kapitel 9 om miljöfarlig verksamhet

I detta och de följande två delmomenten berör Margaretha prövning av miljöfarliga verksamheter. Hon tar även upp prövningsnivåer, vidhängande naturvårdsprövningar och distinktionen mellan tillstånd och anmälan.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

26. Viktiga prövningsbestämmelser - Allt större och större krav vid naturvårdsprövningar enligt EU-rätten

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom viktiga prövningsbestämmelser.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

27. Andra sorters prövningar - Prövning av anmälningar

I delmomentet tar Margaretha upp prövning av anmälningar.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

28. Andra sorters prövningar - Kapitel 11 om vattenverksamheter

I delmomentet går Margaretha igenom vattenverksamheter.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

29. Andra sorters prövningar - 15 kap om avfall

I delmomentet berör Margaretha avfallshantering.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

30. Avslutning om att tänka nytt

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och lyfter tankar kring att våga tänka nytt.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 2 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Miljöbalken och miljöprövning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Miljöbalken och miljöprövning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Miljöbalken och miljöprövning 944 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt